2014-2020-ig terjedő költségvetési időszak első pályázatai az Észak-alföldi régióban

ÁROP-1.A.3-2014 Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban

Pályázati kód ÁROP-1.A.3-2014
Támogatás megnevezése ÁROP-1.A.3-2014 Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban
Támogatás formája vissza nem térítendő
Támogatás elnyerésének módja pályázat
Forrás összege 1.850.000.000
Beadás kezdete 2014.09.15.
Beadási határidő 2014.10.31.
Támogatás célja A pályázat olyan modell jellegű együttműködési programokat támogat, amelyek célja az egy járáshoz tartozó települések, helyi szereplők közötti területi együttműködések kialakítása és megerősítése a társadalmi felzárkózást elősegítő és a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához kapcsolódó – a járásszékely települések által ellátott – koordinációs tevékenység megvalósításával.
Kedvezményezettek köre Jelen pályázati konstrukció keretében kizárólag a konvergencia régiókban lévő járásszékhely települési önkormányzatok nyújthatnak be (helyi önkormányzat (KSH 321).

A járási hivatali besorolást a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012.
(VIII. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza, mely alapján a pályázó önkormányzat járásszékhely település kell, hogy legyen.

Támogatási feltételek A projekt céljának megvalósítását szolgáló járási szintű együttműködések erősítése, koordináció kialakítása, járási szintű felzárkózási kerekasztalok kialakítása, „Esélyteremtő-programtervek” létrehozása szakértői tanácsadás igénybevétele, személyi közreműködés biztosítása, valamint egyes, a C3. pontban nevesített, a projekt megvalósításához kapcsolódó további tevékenységek.
Az egyes tevékenységeken belül elszámolható költségeket részleteiben az útmutató C3. „Elszámolható költségek köre” pontja tartalmazza.
Támogatás mértéke 100%
Támogatási minimum összege 15.000.000
Támogatási maximum összege 34.000.000
Támogatott projektek száma (minimum – maximum) 76 – 110

EFOP - Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok

Pályázati kód EFOP-2
Támogatás megnevezése EFOP – Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok
Támogatás formája vissza nem térítendő támogatás
Támogatás elnyerésének módja kiemelt kiválasztási eljárásrend
Forrás összege 2.500.000.000
Beadás kezdete 2014.11.17.
Beadási határidő 2015.01.30.
Támogatás célja A kiemelt projekt alapvető célja, hogy lehetőséget adjon az ellátórendszerben dolgozó, OKJ előtti (régi típusú képzési rendszer keretében szerzett) szakképesítéssel rendelkező, többségében 40 év feletti szakdolgozók számára az OKJ-s szakképesítés megszerzésére, így szakmai előmenetel biztosítására az élethosszig tartó tanulás jegyében.

A programba kapcsolódási lehetőség a képzésben résztvevő egyéni érdekein túl, az egészségügyi ellátórendszerre is pozitív hatást gyakorol. A megfelelő számú és megfelelő szakmai végzettséggel rendelkező humánerőforrás javítani képes az egészségügyi ellátás színvonalát, a biztonságos beteg ellátást, javul a beteg egészségi állapota, csökkenhet a kórházi ápolási napok száma, a kvalifikált munkaerő biztosításával pedig változhat az egészségügyi ellátórendszer társadalmi megítélése.

Kedvezményezettek köre A Kormány által kijelölendő, alábbi feltételeknek megfelelő szervezet nyújthat be projektjavaslatot:

 • a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásáról, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet szerinti GFO – 312 központi költségvetési szerv besorolású EMMI háttérintézmény
Támogatási feltételek
 • Projekt előkészítés
 • Felzárkóztató képzési tananyag összeállítás, képzés (oktatás) és vizsgáztatás
 • Egyéb szakmai végrehajtás
 • Felzárkóztató képzés előkészítése, szervezése és vizsgáztatás
Támogatás mértéke 100%
Támogatási minimum összege nem releváns, a pályázatok maximális beruházási költsége 0 Ft lehet
Támogatási maximum összege 2.500.000.000 nem releváns, a pályázatok maximális beruházási költsége 0 Ft lehet
Támogatott projektek száma (minimum – maximum)

EFOP - Kisgyermekkori nevelés támogatása

Pályázati kód EFOP-1
Támogatás megnevezése EFOP – Kisgyermekkori nevelés támogatása
Támogatás formája vissza nem térítendő támogatás
Támogatás elnyerésének módja kiemelt kiválasztási eljárásrend
Forrás összege 1.300.000.000
Beadás kezdete 2014.11.10.
Beadási határidő 2015.02.27.
Támogatás célja Az óvoda esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs képességének erősítése, kiemelt figyelemmel a 2015. szeptember 1-től hatályba lépő, a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelés bevezetésének szakmai támogatására és az Alapprogramban rögzített hátránycsökkentő szerep eredményes megvalósítására.
Kedvezményezettek köre központi költségvetési szerv besorolású EMMI háttérintézmények (21/2012. (IV.16.) KIM rendelet szerinti 312 GFO kóddal)
Támogatási feltételek
 • Projekt előkészítés (célcsoport elemzés, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, közbeszerzési szakértői támogatás igénybevétele)
 • Képzési tananyag összeállítás, képzés (oktatás)
  • a szakmai követelményekhez illeszkedő képzési tartalom meghatározása
  • képzési portfólió összeállítása
  • a képzéshez szükséges tananyag (képzési program, jegyzet) kidolgozása, sokszorosítása
  • a képzési helyszínek és oktatók megszervezése
 • Egyéb szakmai végrehajtás
  • a hátrányenyhítést támogató specifikus pedagógiai módszertan elkészítése
  • szakmai területi és központi koordinációs tevékenység
 • Képzés előkészítése és szervezése
Támogatás mértéke 100%
Támogatási minimum összege a pályázatok maximális beruházási költsége 0 Ft lehet
Támogatási maximum összege 1.300.000.000 a pályázatok maximális beruházási költsége 0 Ft lehet
Támogatott projektek száma (minimum – maximum)

GINOP - A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban

Pályázati kód GINOP-1
Támogatás megnevezése GINOP – A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban
Támogatás formája vissza nem térítendő
Támogatás elnyerésének módja standard kiválasztási eljárás
Forrás összege 1.000.000.000
Beadás kezdete A pályázat megjelenését követő 30. naptól
Beadási határidő 2014.12.31.
Támogatás célja A konstrukció kiindulópontja, a munka és a magánélet összehangolását lehetővé tévő megoldások biztosítása. A munka és a magánélet összehangolását elősegítő intézkedések hozzájárulnak a kisgyermeket nevelő szülők, valamint egyéb speciális élethelyzetben lévő csoportok (pl. munka mellett tanulmányokat folytatók, idős vagy beteg családtagot ápolók) foglalkoztatásának növeléséhez.

Jelen intézkedés egyik fő célja a rugalmas foglalkoztatás (atipikus foglalkoztatási formák, rugalmas munkaszervezés) elterjesztése.

A konstrukció kétkörös pályázat keretében valósul meg. Az első kör (A komponens) keretében a felhívás célja a rugalmas/családbarát átvilágítást lefolytató szolgáltatók kiválasztása, melyek a végrehajtás során a vállalkozások átvilágítását ingyenesen elvégzik, és számukra a rugalmas foglalkoztatás növelése érdekében átszervezési tervet készítenek és nyomon követik e tervek megvalósítását.

A későbbiekben meghirdetésre kerülő második kör (B komponens) keretében az átvilágított vállalkozások támogatást igényelhetnek az átszervezési terv alapján a rugalmas foglalkoztatást elősegítő szervezeti, személyügyi és egyéb intézkedések megvalósítására.

Kedvezményezettek köre A rugalmas munkaszervezés, valamint a munka és a magánélet összehangolása területén referenciákkal igazolható tapasztalattal bíró:

 1. önállóan kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok (beleértve a non profit gazdasági társaságokat)
 2. legfeljebb 5 fős konzorciumok, amelyek tagjai lehetnek: vállalkozások, non-profit és egyéb nem nyereség érdekelt szervezetek
Támogatási feltételek
 1. Vállalkozások kiválasztása és átvilágítása: az átvilágításra kerülő munkáltatók kiválasztása, mentorálása, szervezeti szükségletfelmérés a rugalmas foglalkoztatási formák potenciáljának felmérésére, a vállalkozásokkal az együttműködési keretek rögzítése, működési mód áttekintése, diagnózis és fejlesztési javaslatok megfogalmazása (Az átvilágítási és kapcsolódó tevékenységeket ingyenesen kell nyújtani a vállalkozások részére!);
 2. Projektmenedzsment és együttműködés a nyertes szervezetekkel
 3. Műhelyfoglalkozások, rendezvények szervezése és lebonyolítása
 4. Tájékoztatás, nyilvánosság
Támogatás mértéke 100%
Támogatási minimum összege 50.000.000
Támogatási maximum összege 350.000.000
Támogatott projektek száma (minimum – maximum) 8 – 15

GINOP - Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

Pályázati kód GINOP-2
Támogatás megnevezése GINOP – Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása
Támogatás formája vissza nem térítendő
Támogatás elnyerésének módja standard kiválasztási eljárásrend
Forrás összege 1.100.000.000
Beadás kezdete A pályázat megjelenését követő 30. naptól
Beadási határidő 2015.12.31.
Támogatás célja A program célja Magyarország területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel. A program a 25 év alatti fiatalok körében a munkanélküliség visszaszorítását célzó Ifjúsági Garancia Programhoz is közvetlenül kapcsolódik. A program keretében tervezett fő tevékenységek két pillér mentén valósulnak meg. A jelen, ’A’ komponens keretében üzleti készségfejlesztésben tapasztalt és megfelelő referenciákkal rendelkező szervezet(ek) a vállalkozásindítással, vállalkozás-fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtanak, a fiatalok kompetencia-képzését, általános és speciális képzését, az üzleti tervek elkészítésének támogatását, és mentorálást biztosítják. A későbbiekben megjelenő ’B’ komponens keretében az életképes, elfogadott üzleti tervvel rendelkező fiatalok pénzbeli támogatást kaphatnak üzleti tervük megvalósítására.
Kedvezményezettek köre
 • önállóan vagy konzorciumi partnerként a vállalkozásindítással, vállalkozás-fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásokat, képzéseket az elmúlt 3 évben tevékenységi körben végző vállalkozások, nonprofit és egyéb, nem nyereségérdekelt szervezetek
 • konzorciumi partnerként vagy együttműködő partnerként a kormányhivatalok szakigazgatási szerveiként működő munkaügyi központok
Támogatási feltételek A vállalkozásra kész fiatalok kiválasztása és támogatása érdekében szükséges előkészítési, menedzsment és szakmai tevékenységek, valamint eszközbeszerzés támogatása.

A vállalkozásindításhoz kapcsolódó támogató szolgáltatások nyújtása érdekében a szakmai tevékenység keretében: pl. tanácsadás, a vállalkozás-indításhoz szükséges általános és specifikus képzések megszervezése és lebonyolítása, kompetenciafejlesztés, vállalkozói készségek, képességek és szemlélet fejlesztés, képzéshez kapcsolódó szolgáltatások biztosítása, üzleti terv elkészítésének támogatása. Az életképes – szakértői bizottság által jóváhagyott – üzleti tervvel rendelkező fiatalok szakmai támogatása üzleti tervük megvalósításában, valamint a fiatalok a program teljes futamideje alatt történő mentorálása. A fenntartási időszakban a vállalkozók üzleti tevékenységének nyomonkövetése, utógondozása.

Támogatás mértéke 100%
Támogatási minimum összege
Támogatási maximum összege A támogatási összeg régiók közötti aránya a népességen belül a célcsoportba tartozó népesség és a fiatal munkanélküliek regionális megoszlása alapján kerül meghatározásra.
Támogatott projektek száma (minimum – maximum) Konvergencia régiónként legfeljebb 1 db, összesen legfeljebb 6 d

GINOP - Ifjúsági Garancia

Pályázati kód GINOP-5
Támogatás megnevezése GINOP – Ifjúsági Garancia
Támogatás formája vissza nem térítendő
Támogatás elnyerésének módja kiemelt kiválasztási eljárásrend
Forrás összege 36.000.000.000 ebből 14,7 Mrd forint YEI forrás
Beadás kezdete A pályázat megjelenését követő 30. naptól
Beadási határidő 2015.01.30.
Támogatás célja Magyarország Kormánya kiemelt célnak tekinti a fiatalok munkához jutásának segítését. Az uniós támogatások adta lehetőségre építve ezért a Kormány elindítja az Ifjúsági Garancia Programot.

Az Ifjúsági Garancia lényege, hogy azon 15-25 év közötti fiatalok számára, akik se nem tanulnak, se nem dolgoznak, a foglalkoztatási szolgálatnak 6 hónapon (illetve később már 4 hónapon) belül valamilyen konkrét lehetőséget kell felajánlani az elhelyezkedésre, a munkatapasztalat-szerzésre, vagy a tanulásra.

A cél az, hogy a nem foglalkoztatott fiatalok minél rövidebb időt töltsenek munkanélküliségben, illetve hogy személyre szabott segítséget kapjanak a munkaerő-piaci helyzetük javításához. A szakképzetlen fiatalok esetében ez elsősorban azzal érhető el, ha visszatérhetnek a tanuláshoz, egy új lehetőséget kapnak a gazdaság igényeihez igazodó szakképesítés megszerzésére. A szakképzett fiatalok esetében a munkatapasztalat megszerzésére, illetve a versenyszférában történő elhelyezkedés segítésére kell helyezni a hangsúlyt.

Kedvezményezettek köre A programot a Nemzetgazdasági Minisztérium, a kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szerveivel együttesen konzorciumot alkotva valósítják meg.
Támogatási feltételek
 1. A kiemelt projekt előkészítése
 2. A célcsoportot érintően az alábbi tevékenységek támogathatók a projektgazda szakmai szabályozása szerinti mértékben és időtartamban:
  1. foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel támogatása
  2. elhelyezkedést segítő támogatások
  3. munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos támogatások
  4. önfoglalkoztatóvá válás támogatása
  5. a foglalkozás-egészségügyi és képzési alkalmassági vizsgálatok és költségeinek megtérítése
  6. Célcsoport közvetlen támogatásához kapcsolódó megvalósítói tevékenységek kizárólag a projektet megvalósító kedvezményezett munkaügyi központ(ok) vonatkozásában
 3. Projekt megvalósításához szükséges szakmai, módszertani és informatikai fejlesztések
 4. Az Ifjúsági garancia megvalósításához kapcsolódó tanácsadási tevékenység fizikai környezetének kialakítása
 5. A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek
Támogatás mértéke 100%
Támogatási minimum összege
Támogatási maximum összege 36.000.000.000 ebből 14,7 Mrd forint YEI forrás
Támogatott projektek száma (minimum – maximum) 1 – 1

GINOP - Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Pályázati kód GINOP-3
Támogatás megnevezése GINOP – Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása
Támogatás formája vissza nem térítendő
Támogatás elnyerésének módja egyszerűsített kiválasztási eljárásrend
Forrás összege 1.500.000.000
Beadás kezdete A pályázat megjelenését követő 30. naptól
Beadási határidő 2014.12.31.
Támogatás célja Felhívás a vállalkozások külpiacra lépését kívánja elősegíteni a hatékony külpiaci marketingtevékenység támogatása, kiállításokon, vásárokon való megjelenés elősegítése, illetve a piaci versenyben való eredményes részvételhez szükséges tudás biztosítása által.

A vállalkozások külföldi piacokra kijutását célzó Felhívás célja mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben, árubemutatók és üzletember találkozók megszervezésében.

Kedvezményezettek köre mikro- kis- és középvállalkozások
Támogatási feltételek A pályázat támogatja a külpiacra jutást elősegítő szolgáltatások igénybevételét, marketingtevékenységeket, szolgáltatásokat, idegen nyelvű honlap létrehozását és piackutatás elvégzését.

A pályázati felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

 • Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel
 • Külföldi árubemutató szervezése

A fentiekhez kapcsolódóan az alábbi tevékenységek támogathatók:

 • Piacra jutás támogatása
 • Információs technológia-fejlesztés
 • Tanácsadás igénybevétele
 • Piackutatás elkészítésének költsége
 • Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége
 • Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége
Támogatás mértéke 50% (minimum)
Támogatási minimum összege 3.000.000
Támogatási maximum összege 7.500.000
Támogatott projektek száma (minimum – maximum) 250 – 350

GINOP - Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Pályázati kód GINOP-4
Támogatás megnevezése GINOP – Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése
Támogatás formája vissza nem térítendő
Támogatás elnyerésének módja egyszerűsített kiválasztási eljárásrend
Forrás összege 8.500.000.000
Beadás kezdete A pályázat megjelenését követő 30. naptól
Beadási határidő 2014.12.31.
Támogatás célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen pályázati felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.

A pályázat fókusza az elmúlt egy év kedvező feldolgozóipari trendjéhez igazodik, cél az ipari termelés felfutásának erősítése.

Kedvezményezettek köre mikro-, kis- és középvállalkozások
Támogatási feltételek A pályázat támogatja a vállalakozások termelési kapacitásainak fejlesztését támogatja. A pályázati felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

 1. Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése
 2. Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése – önállóan nem támogatható
 3. Infrastrukturális és ingatlan beruházás – önállóan nem támogatható
 4. Információs technológia-fejlesztés, kizárólag a gyártó berendezéshez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek– önállóan nem támogatható
 5. A termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések – önállóan nem támogatható
Támogatás mértéke 50% de maximálisan az Atr. 25. §-a szerint az adott régióra vonatkozó mérték
Támogatási minimum összege 10.000.000
Támogatási maximum összege 100.000.000
Támogatott projektek száma (minimum – maximum) 150 – 200

KEHOP - Ivóvízminőség-javító projektek megvalósítása

Pályázati kód KEHOP-2
Támogatás megnevezése KEHOP – Ivóvízminőség-javító projektek megvalósítása
Támogatás formája vissza nem térítendő
Támogatás elnyerésének módja kiemelt kiválasztási eljárásrend
Forrás összege 8.700.000.000
Beadás kezdete 2014.11.17.
Beadási határidő 2015.12.31.
Támogatás célja A lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása, ahol az ivóvíz az OKI (Országos Környezetegészségi Intézet) szakvéleménye alapján nem felel meg a 98/83/EK irányelv vízminőségi derogációs paramétereinek, illetve a hatályos 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben 1. sz. mellékletének B) pontjában rögzített derogációs határértékeknek.
Kedvezményezettek köre A 2003. évi uniós csatlakozási szerződésben rögzített egyes derogációkkal összefüggő kötelezettségek teljesítésére irányuló projektek Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében történő megvalósításának feltételeiről szóló, 1477/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat 1. sz. mellékletében nevesített támogatást igénylők.
Támogatási feltételek A határértékeknek nem megfelelő minőségű vizek kezelésének megoldása és ezáltal a termelt ivóvíz esetében az Ivóvíz Irányelvben foglalt valamennyi vízminőségi (derogációs) és egyéb előírásoknak való megfeleltetése.

Támogatható szakmai tevékenységek köre:

 1. Projekt előkészítés, (kizárólag erre a tevékenységre nem lehet pályázni).
 2. Térségi rendszer kialakítása, csatlakozás másik vízellátó rendszerhez
 3. Más vízbázisra áttérés
 4. Vízkezelés
 5. Ivóvízhálózat rekonstrukciója maximum a projekt összes elszámolható költségének 20% fordítható rá.
Támogatás mértéke 90% minimum, finanszírozási hiány számítása alapján
Támogatási minimum összege
Támogatási maximum összege A projektek indikatív forráskeretét a 2003. évi uniós csatlakozási szerződésben rögzített egyes derogációkkal összefüggő kötelezettségek teljesítésére irányuló projektek Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében történő megvalósításának feltételeiről szóló, 1477/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat 1. sz. melléklete tartalmazza.
Támogatott projektek száma (minimum – maximum)

KEHOP - Szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés

Pályázati kód KEHOP-1
Támogatás megnevezése KEHOP – Szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés
Támogatás formája vissza nem térítendő támogatás
Támogatás elnyerésének módja kiemelt kiválasztási eljárásrend
Forrás összege 50.000.000.000
Beadás kezdete 2014.11.17.
Beadási határidő 2015.12.31.
Támogatás célja A konstrukció általános célja a 91/271/EGK irányelvnek, valamint a Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségnek megfelelően, a 2000 LE (lakosegyenérték) feletti agglomerációk csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, korszerű iszapkezelésének és hasznosításának, valamint a folyékony hulladék szennyvíztisztító telepi elhelyezésének támogatása.
Kedvezményezettek köre A 2003. évi uniós csatlakozási szerződésben rögzített egyes derogációkkal összefüggő kötelezettségek teljesítésére irányuló projektek Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében történő megvalósításának feltételeiről szóló, 1477/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat 1. sz. mellékletében nevesített támogatást igénylők.
Támogatási feltételek Támogatható szakmai tevékenységek:

 1. Projekt előkészítés (Kizárólag erre a tevékenységre nem lehet pályázni!)
 2. Szennyvíztisztító telep létesítés, bővítés, korszerűsítés
 3. Csatornahálózat építés, bővítés, rekonstrukció
 4. Szennyvíziszap kezelő létesítmények létesítése, bővítése, korszerűsítése
 5. Egyedi szennyvízkezelési rendszerek kialakítása (Kizárólag erre a tevékenységre nem lehet pályázni!)
Támogatás mértéke Finanszírozási hiány számítása alapján, maximum 95%
Támogatási minimum összege
Támogatási maximum összege A projekt indikatív forrás keretét a 2003. évi uniós csatlakozási szerződésben rögzített egyes derogációkkal összefüggő kötelezettségek teljesítésére irányuló projektek Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében történő megvalósításának feltételeiről szóló, 1477/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat 1. sz. melléklete tartalmazza.
Támogatott projektek száma (minimum – maximum)